ДСТУ 4273:2003. Молоко та вершки сухі

Загальні технічні умови

Видання офіційне

Київ

ДержспоживстандартУкраїни

2003

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом харчової хімії та технології НАН України і Національною асоціацією “Укрконсервмолоко” Міністерства аграрної політики України.

 

ВНЕСЕНО Міністерством аграрної політики України

 

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України


3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 1349-85, ГОСТ 4495-97,

ГОСТ 10970-87)

 

4 РОЗРОБНИКИ С.М.Шульга, канд. фіз.-мат. наук; М.Ю.Кучінка, канд. техн. наук; Т.І.Бурикіна; Л.П.Ільченко; С.І.Калієвський.


Право власності на цей документ належить державі


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю або частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики


ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення
 4. Класифікація
 5. Загальні технічні вимоги
 6. Вимоги безпеки
 7. Вимоги охорони довкілля
 8. Правила приймання
 9. Методи контролю
 10. Транспортування та зберігання
 11. Гарантії виробника 


 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА ВЕРШКИ СУХІ

Загальні технічні умови

МОЛОКО И СЛИВКИ СУХИЕ

Общие технические условия

MILK AND CREAM DRY

General Spesification

 

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

Цей стандарт поширюється на молоко знежирене сухе, молоко незбиране сухе та вершки сухі ( далі по тексту – продукти), що виробляють відповідно з пастеризованого знежиреного молока (або суміші його з маслянкою), нормалізованого коров’ячого молока, нормалізованих вершків згущенням та подальшим висушуванням.


Продукти призначені для безпосереднього вживання в їжу, для реалізації в торговельній мережі та промислової переробки.


Вимоги до безпеки продукції викладено у 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4.


Вимоги цього стандарту є обов’язковими.

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:


ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри і правила застосування

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая. Технические условия

ГОСТ 1341-84 Пергамент. Технические условия

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 5958-79 Фанерно-штампованные бочки. Технические условия

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия.

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размером 800х1200 мм. Технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 12120-82 Банки металлические и комбинированные. Технические условия

ГОСТ 13357-87 Ящики дощатые для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия

ГОСТ 13479-82 Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий Технические условия

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной, молочной и птицеводческой промышленности

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый, номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия

ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 23651-79 Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка

ГОСТ 23676-79 Весы для статического взвешивания. Пределы взвешивания. Метрологические параметры

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по алкогольной пробе

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для

определения содержания токсичных элементов.

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей

ГОСТ 29246-91 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги

ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира

ГОСТ 29248-91 Консервы молочные. Йодометрический метод определения сахаров

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30305.4-95 Продукты молочные сухие. Методики выполнения измерений индкса растворимости

ГОСТ 30305.2-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений массовой доли сахарозы (поляриметрический метод)

ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотності

ГОСТ 30305.4-95 Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений индекса растворимости

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus

 

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

У цьому стандарті використані терміни з відповідними визначеннями:


Сухий молочний продукт – сухий молочний продукт, сконцентрований згущенням та наступним сушінням.


Молоко незбиране сухе - продукт, який одержують з нормалізованого пастеризованого коров’ячого молока, сконцентрований згущенням та наступним сушінням.


Молоко знежирене сухе – продукт, який одержують з пастеризованого знежиреного коров’ячого молока або суміші його з маслянкою згущенням та подальшим висушуванням.


Вершки сухі – продукт, який одержують з нормалізованих згущених вершків висушуванням.


Маслянка - плазма вершків, одержана під час перероблення вершків на масло.

 

4. КЛАСИФІКАЦІЯ

 

4.1 Залежно від сировини, яку застосовують, виробляють:


- молоко знежирене сухе;

- молоко незбиране сухе 20 % та 25 % жирності;

- вершки сухі.


4.2 Залежно від способу сушіння молоко знежирене сухе та молоко незбиране сухе 25 % жирності поділяють на:


- розпилювальне;

- плівкове.


4.3 Молоко незбиране сухе 20 % жирності виробляють тільки на розпилювальних сушильних установках.


4.4 Залежно від органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних показників молоко незбиране сухе та вершки сухі поділяють на вищий та перший гатунки.*


4.5 Не допускається молоко незбиране сухе та вершки сухі першого гатунку вживати в їжу, реалізувати в торговельній мережі. Таке молоко і вершки направляють на промислову переробку.

 

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

5.1 Продукти виготовляють відповідно до вимог цього стандарту з додержанням санітарних норм і правил згідно технологічної та технічної документації, затвердженої у встановленому порядку для конкретного виду продукту.


5.2 За органолептичними показниками продукти повинні відповідати вимогам та нормам, що наведені в таблиці 1.Таблиця 1 - Органолептичні показники продуктів


Назва показника

Характеристика

 

молоко знежирене сухе

молоко незбиране сухе

вершки сухі

 

розпилювальне

плівкове

розпилювальне

плівкове

 

 

Смак і запах

 

Властивий свіжому пастери-

зованому знежи-

реному молоку,

без сторонніх

присмаків та за -

пахів. Допуска-

ється присмак

перепастеризації

 

Властивий

перепастери-зованому знежиреному молоку без будь-яких сторонніх присмаків і запахів

 

Властивий свіжому пастеризовано-му молоку без

сторонніх присмаків і запахів

 

Властивий

перепасте-ризованому

(кип’ячено-му) молоку без сторонніх

присмаків і запахів

 

Власти-вий пастери-

зованим вершкам, без сторонніх присмаків і запахів

 

Консистенція

 

 

 

Дрібнорозпиле-ний сухий порошок

 

Сухий поро-шок з подріб-нених плівок

 

Дрібний сухий порошок, який

складається з агломерованих частинок сухого молока.

Допускається незначна кількість грудо

чок, які легко

розсипаються при механічній дії

 

Мілкий сухий поро-

шок з под-

рібнених

плівок, який складається з

агломеро-ваних час-тинок сухого

молока

 

Дрібний

сухий порошок.

Допуска-ються грудочки, які легко розпадаються при

механіч-

ній дії

 

Дозволяється незначна кількість крупинок, які легко розпадаються при механічній дії

 

 

 

 

Колір

 

 

 

 

 

Білий з світлим кремовим відтінком

 

Від світло-кремового до кремового

 

Білий з легким кремовим відтінком

 

 

Кремовий.

Допуска-ються поо-динокі

пригоріли

частинки

 

Білий з

кремовим відтінком

 

Примітка. Допускається наявність окремих пригорівших частинок для молока знежиреного сухого в транспортній тарі і молока незбираного сухого першого ґатунку. 

5.3 За фізико-хімічними показниками продукти повинні відповідати вимогам та нормам, що наведені в таблиці 2, 3, 4.

 


Таблиця 2 Фізико-хімічні показники молока знежиреного сухого


 

 

Назва показника

 

Норма

 

Метод контролю

 

 

в споживчій тарі

 

в транспортній тарі

 

 

 

Масова частка вологи, не більше, %:

 

- молока розпилювального

 

- молока плівкового

 

Масова частка жиру, не більше, %

 

Масова частка білка, не менше, %

 

Масова частка лактози, не менше, %

 

Індекс розчинності сирого осаду, не більше, см3 :

 

- молока розпилювального

 

- молока плівкового

 

Кислотність, не більше, 0Т

 

 

Чистота, не нижче, група

 

 

 

4,0

 

-

 

1,5

 

32,0

 

50,0

 

 

 

 

0,2

 

-

 

20,0

 

 

I

 

 

 

5,0

 

5,0

 

1,5

 

-

 

-

 

 

 

 

0,4

 

1,5

 

21,0

 

 

II

 

Згідно з

 

ГОСТ 29246

 

Те саме

 

ГОСТ 29247

 

ГОСТ 23621

 

ГОСТ 29248

 

 

 

ГОСТ 30305.4

 

Те саме

 

ГОСТ 30305.3

 

ГОСТ 29245

 Таблиця 3 Фізико-хімічні показники молока незбираного сухого


 

 

Назва показника

Норма

Метод

контролю

 

20 % жирності в

транспор-тній тарі

25 % жирності

 

 

 

розпилювального

плівкового

 

 

 

в спожив-чій тарі

в транспор-

тній тарі

в транспор-

тній тарі

 

 

Масова частка вологи,

не більше, %

 

Масова частка жиру,

не менше,%

 

Індекс розчинності сирого осаду, не більше, см3 :

 

- для вищого гатунку

 

- для першого гатунку

 

 

Кислотність, не більше, 0Т

 

Чистота, не нижче, група

 

 

4,0

 

 

 

20,0

 

 

 

 

0,3

 

0,4

 

 

21,0

 

II

 

4,0

 

 

 

25,0

 

 

 

 

0,1

 

-

 

 

17,0

 

I

 

4,0

 

 

 

25,0

 

 

 

 

0,3

 

0,4

 

 

21,0

 

II

 

5,0

 

 

 

25,0

 

 

 

 

0,3

 

1,5

 

 

21,0

 

II

Згідно з

ГОСТ

 

 

ГОСТ

29247

 

 

 

 

ГОСТ

29245

 

 

ГОСТ

30305.3

 

ГОСТ 29245

 

Таблиця 4 Фізико-хімічні показники вершків сухих

Назва показника

Норма

Метод контролю

 

Масова частка вологи,

не більше, %

 

Масова частка жиру,

не більше, %

 

Індекс розчинності сирого осаду, не більше, см3

- вищого гатунку

- першого гатунку

 

Кислотність, не більше 0Т

 

4,0

 

 

42,0

 

 

 

 

0,2

0,6

 

20,0

Згідно з

ГОСТ

 

 

ГОСТ 29247

 

 

 

ГОСТ 30305.4

Те саме

 

ГОСТ 30305.3

 

 

5.4. За мікробіологічними показниками продукти повинні відповідати вимогам, що зазначені в таблиці 5.

 


Таблиця 5 Мікробіологічні показники продуктів

 

 

Назва показника

 

Норма

 

Метод контролю

 

молоко

знежирене сухе

молоко

незбиране сухе

вершки

сухі

 

 

в спожив-чій тарі

 

в

транс-портній тарі

 

вищий ґатунок

 

перший гатунок

 

вищий гатунок

 

перший гатунок

 

 

Кількість мезофільних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г продукту, не більше

 

 

 

 

 

 

1,0х105

 

 

 

 

 

 

5,0х104

 

 

 

 

 

 

 

5,0х104

 

 

 

 

 

 

7,0х104

 

 

 

 

 

 

5,0х104

 

 

 

 

 

 

7,0х104

 

Згідно з

 

 

 

ГОСТ

9225

 

 

 

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 0,1 г продукту

 

 

 

Не допускається

 

 

Те саме

 

Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 25 г продукту

 

 

Не допускається

 

 

Інструкц. 1135

 

S. aureus, в 1 г продукту

 

 

Не допускається

 

 

ГОСТ 30347

 

 

5.5 Вміст токсичних елементів в продуктах повинен відповідати нормам установленим МОЗ України, що зазначені в таблиці 6.

 


Таблиця 6 Вміст токсичних елементів в продуктах


Назва показника

Норма

Метод контролю

 

Токсичні елементи, не більше, мг/кг

свинець

кадмій

миш’як

ртуть

мідь

цинк

 

 

Мікотоксини, не більше, мг/кг:

афлотоксин М1

Антибіотики: тетраціклинової групи, од/г

пеніцилін, од/г

стрептоміцин, од/г

Гормональні препарати, мг/кг:

діетилстильбестрол,

естрадіол 17??

 

 

 

0,1 *

0,03

0,05

0,005

1,0

5,0

 

 

не доп.

< 0,0005

< 0,01

< 0,01

< 0,5

 

не допускається

0,0002

 

Згідно з

ГОСТ 26932

ГОСТ 26933

ГОСТ 26930

ГОСТ 26927

ГОСТ 26931

ГОСТ 26934

 

 

МР № 4082

Те саме

МР 3049

Те саме

 

МР № 2944

МР № 3208

 

* Примітка.В перерахунку на вихідний продукт

 


5.6 Вміст пестицидів у продуктах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3].


5.7 Вміст радіонуклідів у продуктах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДР-97 [15].


5.8 Вимоги до сировини та матеріалів


5.8.1. Для виробництва молока знежиреного сухого використовують таку сировину:


- молоко коров’яче незбиране не нижче 2-го гатунку згідно з ДСТУ 3662;


- молоко знежирене кислотністю не більше 20 0Т, яке одержане з коров’ячого молока не нижче 2-го гатунку згідно з ДСТУ 3662;


- маслянку, яку одержують під час виробництва солодковершкового несолоного масла, кислотністю не більше 20 0Т, згідно з чинною нормативно-технічною документацією [1].


5.8.2 Для виробництва молока незбираного сухого використовують таку сировину:


- молоко коров’яче незбиране не нижче 2-го ґатунку згідно з ДСТУ 3662;


- молоко знежирене кислотністю не більше 20 0Т, одержане з коров’ячого молока не нижче 2-го ґатунку згідно з ДСТУ 3662


- маслянку, яку одержують під час виробництва солодковершкового несолоного масла, кислотністю не більше 20 0Т, згідно з чинною нормативно-технічною документацією [1].


- вершки з масовою часткою жиру не більше 40 % і кислотністю плазми не більше 26 0Т, які одержані з коров’ячого молока не нижче 2-го гатунку згідно з ДСТУ 3662;


5.8.3 Для виробництва вершків сухих використовують таку сировину:


- молоко коров’яче згідно з ДСТУ 3662;


- вершки з масовою часткою жиру не більше 40 % і кислотністю плазми не більше 24 0Т, які одержані з коров’ячого молока не нижче 2-го ґатунку згідно з ДСТУ 3662;


- маслянку, яку одержують під час виробництва солодковершкового несолоного масла кислотністю не більше 20 0Т згідно з чинною нормативно-технічною документацією [1].


5.8.4 Кожну партію сировини і матеріалів, що надходить для виробництва продуктів, супроводжують документом про якість встановленої форми


5.8.5 Для виробництва продуктів необхідно використовувати сировину, в якій масова частка токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів, мікробіологічні показники не перевищують максимально допустимі рівні, встановлені МОЗ України.


5.8.6 Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати значень, встановлених ДР-97 [15].


5.9 Маркування


5.9.1 Маркування продуктів у споживчій тарі проводять згідно з ГОСТ 23651 з обов’язковим зазначенням:


- загальної назви продукту;


- маси нетто;


- даних про харчову та енергетичну цінність;


- дати виготовлення, кінцевого терміну реалізації або терміну придатності до споживання;


- умов зберігання;


- знаку відповідності згідно з ДСТУ 2296;


- нанесення штрих-коду EAN згідно з ДСТУ 3147.


- інформації про наявність консервантів.


5.9.2 Транспортне маркування необхідно виконувати згідно з ГОСТ 23651 з нанесенням маніпуляційного знаку “Берегти від вологи” згідно з ГОСТ 14192.


5.9.3 Маркування виконують державною мовою.


5.9.4 В разі постачання продуктів на експорт - маркування згідно з вимогами договору-контракту.


5.10 Пакування


5.10.1 Пакування продукту проводять згідно з ГОСТ 23651.


5.10.2 Для пакування продуктів використовують:


Споживчу тару:


- металеві, комбіновані та інші банки згідно з ГОСТ 12120, ГОСТ 13479 , ГОСТ 5981;


- пачки для сипучих продуктів згідно з чинною нормативно-технічною документацією [2], або іншої нормативної документації, з внутрішнім герметичним пакетом з алюмінієвої фольги згідно з ГОСТ 745, паперу, лавсану, целофану згідно з ГОСТ 7730 або іншого комбінованого полімерного матеріалу, який має дозвіл МОЗ України.


Транспортну тару:


- паперові чотирьох- та п’ятишарові мішки марки НМ згідно з ГОСТ 2226 з мішками-вкладишами з поліетилену;


- фанерно-штамповані бочки згідно з ГОСТ 5958 з мішками-вкладишами з поліетилену, пергаменту згідно з ГОСТ 1341, целофану згідно з ГОСТ 7730;


- ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516 з мішками-вкладишами з поліетилену;


- картонні ящики згідно з ГОСТ 13515 з мішками-вкладишами з поліетилену;


- дощаті ящики згідно з ГОСТ 13380 з мішками-вкладишами з поліетилену;


- картонні навівні барабани згідно з ГОСТ 17065 з мішками-вкладишами з поліетилену згідно з ГОСТ 10354.


Мішки-вкладиші з поліетилену повинні відповідати вимогам ГОСТ 19360 або іншій нормативній документації, а також виготовлятися з плівки марки М згідно з ГОСТ 10354, товщиною 0,04-0,08 мм з нестабілізованого поліетилену високого тиску згідно з ГОСТ 16337 марки 15802-020 або інших марок, які мають дозвіл МОЗ України для пакування молочних продуктів. Горловину мішка-вкладиша термозварюють або щільно перев’язують подвійним вузлом з перегином.


Допускається інша споживча та транспортна тара, яка має дозвіл МОЗ України, для використання в харчовій промисловості.


5.10.3 Продукти в банках пакують в ящики згідно з ГОСТ 13258, або в ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516.


Продукти в споживчій тарі пакують в ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13511, ГОСТ 13512; ГОСТ 13513; ящики з картону згідно з ГОСТ 13515; дощаті ящики згідно з ГОСТ 13357, ГОСТ 13258.


5.10.4 Допустимі відхилення маси нетто в пакувальній одиниці фасованого продукту нормується згідно з рекомендаціями Р 50-056 [16].


5 11.4 Маса нетто продуктів в пакувальній одиниці наведена в таблиці 7.

 


Таблиця 7 Маса нетто продуктів в пакувальній одиниці


Номінальне значення кількості продукції в пакувальній одиниці, г

Значення границі допустимого відхилення Т від номінального значення

 

%

г

250

-

9,0

400

3,0

-

500

-

15,0

 

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

 

6.1 Під час виробництва продуктів слід дотримуватись вимог безпеки, що встановлені в ГОСТ 12.3.002, ДСП 4.4.4011 [4], МБТ и СН 5061 [11, інструкції 14.4.4.077 [13].


6.2 Технологічне обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ І2.2.003.


6.3 Електробезпека - згідно з ГОСТ 12.2.007.0.


6.4 Вибухова безпека - згідно з ГОСТ 12.1.010.


6.5 Пожежна безпека - згідно з ГОСТ 12.1.004.


7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 

7.1 Повітря робочої зони і виробничих приміщень згідно вимог ГОСТ 12.1.005.


7.2 Контроль викидів в атмосферу здійснюється згідно вимог ГОСТ 17.2.3.02.


7.3 Стічні води під час виробництва продукту підлягають очищенню відповідно СанПиН 4630 [6].


7.4 Охорона грунту від забруднення побутовими та промисловими відходами здійснюється відповідно до СанПиН 42-128-4690 [5].

 

8. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 

8.1 Продукти приймають партіями.


8.2 Визначення партії та об’єм вибірки продукту здійснюється за ГОСТ 26809.


8.3 На кожну партію продукту оформляють посвідчення якості, в якому зазначають:


- дату і номер посвідчення;


- назву, юридичну адресу та товарний знак підприємства-виробника;


- повну назву продукту та номер партії;


- кількість місць та масу нетто;


- дані результатів аналізів показників згідно з 5.1 цього стандарту;


- дату виготовлення, термін придатності та умови зберігання;


- позначення цього стандарту.


8.4 Для визначення відповідності якості продуктів вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальний та періодичний контроль.


8.5 Приймальному контролю підлягає кожна партія продукту за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками; якістю пакування і маркування.


8.6 Періодичному контролю за мікробіологічними показниками підлягає кожна партія продуктів не менше одного разу на місяць.


Періодичність контролю за параметрами безпеки встановлюють відповідно до МВ 5.08.07/1232 [12].


8.7 Аналіз на патогенні мікроорганізми та Staphylococcus aureus проводиться в порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями за методами, затвердженими МОЗ України у встановленому порядку.


8.8 В разі незадовільних результатів контролю хоча б за одним з показників проводять повторний аналіз подвійного об’єму вибірки, взятої з тієї ж партії продукту.


Результати повторних аналізів поширюються на всю партію.


В разі незадовільного повтору аналізів, партію продукту бракують повністю.

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

9.1 Для визначення показників якості та безпеки продуктів використовують такі методи:


- відбір зразків продукту і підготовка їх до аналізу - згідно з ГОСТ 26809


- визначення органолептичних показників продукту - згідно з ГОСТ 29245;


фізико-хімічні показники:


- масова частка вологи - згідно з ГОСТ 29246;


- масова частка жиру - згідно з ГОСТ 29247;


- індекс розчинності – згідно з ГОСТ 30305.4;


- кислотність - згідно з ГОСТ 30305.3;


- група чистоти - згідно з ГОСТ29245;


- масова частка білка - згідно з ГОСТ 25179;


- масова частка лактози - згідно з ГОСТ 25179;


- токсичні елементи – згідно з ГОСТ 26929, ГОСТ 30178 та відповідно до таблиці 4 цього стандарту;


- афлатоксин М1 – згідно з МР 4082 [10];


- пестициди – згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3];


- мезофільні аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми і бактерії групи кишкових паличок – згідно з ГОСТ 9225;


- патогенні мікроорганізми - згідно з інструкції 1135 [14];


- Staphylococcus aureus - згідно з ГОСТ 30347;


- антибіотики - згідно з МР 3049 [8];


гормональні препарати:


- діетилстильбестрол згідно з МР 2944 [7]:


- естрадіол-17 ? - згідно з МР 3208 [9].


Визначення вмісту радіонуклідів проводиться згідно методів, затверджених МОЗ України у встановленому порядку.


9.2 Допускається використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимогам цього стандарту і мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.

 

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

 

10.1 Зберігання


10.1.1 Продукти зберігають:


- молоко знежирене сухе та вершки сухі за температури від 0 до 10 0С та відносній вологості повітря не вищій 85 % не більше 8 місяців з дати виготовлення;


- молоко незбиране сухе за температури від 1 до 10 0С та відносній вологості не вищій 85 % не більше 8 місяців з дати виготовлення;


- вершки сухі за температури від 0 до 20 0С не більше 15 діб з дати виготовлення.


На підприємствах-виробниках допускається зберігати продукти в закритих складах:


- молоко знежирене сухе за температури не вищій 25 0С не більше 20 діб з дати, виготовлення;


- молоко незбиране сухе за температури не нижчій 10С та не вищій 20 0С не більше 15 діб з дня виготовлення;


- вершки сухі за температури від 0 до 20 0С не більше 15 діб з дати виготовлення.


10.2 Транспортування


10.2.1 Транспортування продуктів проводять всіма видами транспорту згідно з чинними правилами перевезень продуктів на певному виді транспорту і згідно з правилами транспортних організацій.


10.2.2 Транспортування продуктів залізничним або автомобільним транспортом дозволяється при використанні засобів пакетування згідно з ГОСТ 26663 і засобів кріплення згідно з ГОСТ 21650 або універсальних металевих контейнерів згідно з ГОСТ 15102.


10.2.3 В разі формування транспортних пакетів використовують плоскі дерев’яні піддони згідно з ГОСТ 9557 або ГОСТ 22831.


10.2.4 Ящики з продуктом складають на піддони згідно з ГОСТ 24597.

 

11. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


11.1 Виробник гарантує відповідність продуктів вимогам цього стандарту в разі дотримання умов зберігання і транспортування.


11.2 Гарантійний термін зберігання - згідно з 10.1 цього стандарту.


18.08.2015 17:53
Похожие ГОСТЫ


© 2012-2017 ЧП «Гарант Агро». Все права защищены. Портал не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При копировании материалов сайта, ссылка на портал обязательна
© 2012-2017 ЧП «Гарант Агро». Все права защищены. Портал не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При копировании материалов сайта, ссылка на портал обязательна