ДСТУ-П 4583:2006. Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна (частина 1)

Загальні технічні умови

ДСТУ-П 4583:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Центральна виробничо-технологічна лабораторія Укрхлібпрому (ЦВТЛ Укрхліб- прому)


РОЗРОБНИКИ: Л. Гуленко, Л. Абрамова, Л. Деркач, Л. Животкевич, Н. Агаркова (ВАТ «Київхліб»), Л. Яловенко, канд. мед. наук (ВАТ «Київхліб»)


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 серпня 2006 р. № 263 з 2007-07-01 до 2008-01-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28807-90)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.


Держспоживстандарт України, 2006


ЗМІСТ

С.


Вступ IV


 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Технічні вимоги3
 5. Вимоги безпеки 8
 6. Вимоги охорони довкілля 8
 7. Приймання9
 8. Методи контролювання9
 9. Транспортування та зберігання10
 10. Гарантії виробника10

Додаток А Коди за державним класифікаторомпродукції та послуг11ВСТУП


Цей стандарт розроблено з метою приведення вимог до продукції у відповідність з чинними законодавчими актами України щодо безпечності харчової продукції, національною системою стандартизації, а також регламентування показників безпеки: вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів та мікробіологічних нормативів виробів з терміном придатності до споживання понад три доби.


Традиційний асортимент хліба із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна (ГОСТ 2077-84, ГОСТ 5311-50, ГОСТ 26982-86, ГОСТ 26983-86, ГОСТ 26984-86, ГОСТ 26985-86, РСТ УССР 1426-85, РСТ УССР 1891-80) — згідно з [1].


ДСТУ-П 4583:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ХЛІБ ІЗ ЖИТНЬОГО ТА СУМІШІ ЖИТНЬОГО І ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА


Загальні технічні умови

ХЛЕБ ИЗ РЖАНОЙ И СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Общие технические условия

RYE AND BOLTED BREAD

General specifications

Чинний від 2007-07-01 до 2008-01-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна, який розробляють та виготовляють механізованим або ручним способом і постачають споживачу.


Розроблення та поставлення на виробництво продукції цієї групи здійснюють згідно з ДСТУ 4582. Вимоги цього стандарту застосовують суб’єкти підприємницької діяльності (фізичні та юридичні особи) усіх форм власності, які займаються розроблянням та виробництвом зазначеної продукції.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2120 - 93 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2296 - 93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Національний знак відповідності. Форми, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2316 - 93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3145 - 95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3583 - 97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4335:2004 Жири кулінарії, кондитерської та хлібопекарської промисловості

ДСТУ 4465:2005 Маргарин. Загальні технічні умови

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4498:2005 Патока крохмальна. Технічні умови

ДСТУ 4582:2006 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Хліб та хлібобулочні вироби. Основні положення

ДСТУ ЕN 12955 - 2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ГОСТ 12.1.005 - 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)


Видання офіційне


ГОСТ 12.2.003 - 91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002 - 75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02 - 78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 171 - 81 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия (Дріжджі хлібопекарські пресовані. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874 - 82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 5667 - 65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий (Хліб та хлібобулочні вироби. Правила приймання, методи відбирання зразків, методи визначання органолептичних показників і маси виробів)

ГОСТ 5668 - 68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли жира (Хліб та хлібобулочні вироби. Методи визначання масової частки жиру)

ГОСТ 5669 - 96 Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости (Хлібобулочні вироби. Метод визначання пористості)

ГОСТ 5670 - 96 Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности (Хлібобулочні вироби. Методи визначання кислотності)

ГОСТ 5672 - 68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли сахара (Хліб та хлібобулочні вироби. Методи визначання масової частки цукру)

ГОСТ 6882 - 88 Виноград сушеный. Технические условия (Виноград сушений. Технічні умови) ГОСТ 7045 - 90 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия (Борошно житнє хлібопекарське. Технічні умови)

ГОСТ 8227 - 56 Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирование (Хліб та хлібобулочні вироби. Укладання, зберігання та транспортування)

ГОСТ 10354 - 82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.12 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 10582 - 76 Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия (Насіння льону олійного. Промислова сировина. Технічні умови)

ГОСТ 11549 - 76 Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. Технические условия (Насіння льону-довгунця. Промислова сировина. Технічні умови)

ГОСТ 12095 - 76 Кунжут для переработки. Технические условия (Кунжут для переробляння. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну та мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512 - 91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 14192 - 96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477 - 86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 21094 - 75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности (Хліб та хлібобулочні вироби. Метод визначання вологості).

ГОСТ 21149 - 93 Хлопья овсяные. Технические условия (Пластівці вівсяні. Технічні умови) ГОСТ 25951- 83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадна. Технічні умови)

ГОСТ 26668 - 85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669 - 85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670 - 91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927 - 86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929 - 94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930 - 86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932 - 86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933 - 86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934 - 86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27543 - 87 Изделия кондитерские. Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологических анализов (Вироби кондитерські. Апаратура, матеріали, реактиви та живильні середовища для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 28501- 90 Фрукты косточковые сушеные. Технические условия (Фрукти кісточкові сушені. Технічні умови)

ГОСТ 28538 - 90 Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов. Технические условия (Концентрат квасного сусла, концентрати та екстракти квасів. Технічні умови)

ГОСТ 29055 -91 Пряности. Кориандр. Технические условия (Прянощі. Коріандр. Технічні умови) ГОСТ 29056 -91 Пряности. Тмин. Технические условия (Прянощі. Кмин. Технічні умови)

ГОСТ 29272 - 92 Солод ржаной сухой. Технические условия (Солод житній сухий. Технічні умови).


 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять подано згідно з ДСТУ 2120, а також:


 1. вироби високого ступеня готовності


Тістові заготовки, випечені до 75 % готовності виробів.


Примітка 1. Параметри та умови випікання залежно від виду і маси виробів — відповідно до вимог технологічних інструкцій на цю продукцію.

Примітка 2. У розрізі виробів високого ступеня готовності всередині не повинно бути непропеченого тіста.


 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна виробляють відповідно до вимог цього стандарту за рецептурами та технологічними інструкціями, затвердженими в установленому порядку з дотриманням СП 823 [2].
   1. Коди продукції зазначено в додатку А.
   2. Традиційний асортиментний ряд хліба із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна згідно з [1].
  2. Вимоги до сировини
   1. Для виготовлення хліба із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна використовують таку сировину:

 • борошно житнє хлібопекарське згідно з ГОСТ 7045;
 • борошно пшеничне хлібопекарське згідно з [3];
 • сіль кухонну згідно з ДСТУ 3583;
 • цукор-пісок згідно з ДСТУ 2316;
 • дріжджі хлібопекарські пресовані згідно з ГОСТ 171;
 • дріжджі хлібопекарські сухі згідно з чинним нормативним документом;
 • солод житній сухий згідно з ГОСТ 29272;
 • висівки харчові пшеничні та житні згідно з чинним нормативним документом;
 • концентрат квасного сусла згідно з ГОСТ 28538;
 • патоку крохмальну згідно з ДСТУ 4498;
 • маргарин згідно з ДСТУ 4465;
 • хлібопекарські жири згідно з ДСТУ 4335;
 • олію соняшникову згідно з ДСТУ 4492;
 • сироватку молочну згідно з чинним нормативним документом;
 • пластівці вівсяні згідно з ГОСТ 21149;
 • пластівці зернові згідно з чинним нормативним документом;
 • прянощі згідно з чинним нормативним документом;
 • коріандр згідно з ГОСТ 29055;
 • кмин згідно з ГОСТ 29056;
 • насіння льону-довгунця згідно з ГОСТ 11549;
 • насіння льону олійного згідно з ГОСТ 10582;
 • кунжут згідно з ГОСТ 12095;
 • горіхи і насіння сушені та смажені згідно з чинним нормативним документом;
 • фрукти сушені згідно з ГОСТ 28501;
 • виноград сушений згідно з ГОСТ 6882;
 • воду питну згідно з ГОСТ 2874 та іншу сировину згідно з чинними нормативними документами та згідно з вказівками щодо взаємозамінності сировини [4].
  1. Сировину та напівфабрикати іноземного виробництва використовують за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я та сертифіката відповідності центрального органу виконавчої влади
 1. питань технічного регулювання та споживчої політики.
  1. Вміст токсичних елементів, мікотоксинів та пестицидів у сировині регламентовано МБТ 5061 [5].
   1. Кожна партія сировини, яка надходить на виробництво, повинна супроводжуватися документом про якість із зазначенням у ньому відповідності нормам безпеки.
  2. Вимоги до готової продукції
   1. Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна виробляють ваговим та штучним масою 0,5 кг і більшою.


Дозволено за рішенням приймальної комісії виробляти хліб меншої маси.


Конкретну масу виробів зазначають в уніфікованій рецептурі, та її регулює у встановлених межах підприємство-виробник.


Допустимі відхили середньої маси 10 шт. виробів, зважених одночасно, в кінці терміну максимальної витримки на підприємстві після виймання з печі не повинні перевищувати мінус 2,5 % від встановленої маси одного виробу.


Допустимі відхили маси штучного виробу в кінці терміну максимальної витримки на підприємстві після виймання з печі не повинні перевищувати мінус 3,0 %.


Примітка 1. Відхили маси виробів у більшу сторону від встановленої маси не обмежено.

Примітка 2. Для виробів, виготовлених на комплексно-механізованих лініях, дозволено перевищення встановленого для окремого виробу мінусового відхили маси на 1,0 %


 1. Органолептичні показники готових виробів повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1. Конкретну характеристику органолептичних показників для кожної назви виробів наводять в уніфікованій рецептурі.


Назва

показникаТаблиця 1 — Органолептичні показники хліба із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна


Характеристика

 

 

 

 

Зовнішній вигляд: форма:

подових

формових

поверхня

колір

Стан м"якушки

Смак

Запах


Відповідає виду виробу


Відповідає формі, в якій проводили випікання, без бокових випливів.


Дозволено форму у вигляді виробу або частини його, нарізаного скибками


Відповідає виду виробу, без забруднення, дозволено невеликі тріщини та підриви. Для упакованих виробів дозволено незначну зморшкуватість; для нарізаних виробів зі слідами розрізів


Від світло-коричневого до темно-коричневого, без підгорілості.


Пропечена, без слідів непромісу; у заварних сортів хліба — з незначною липкістю; у виробів з фруктами сушеними, горіхами, ядрами насіння, зерновими та круп’яними добавками тощо — дещо ущільнена


Властивий даному виду виробів, без стороннього присмаку Властивий даному виду виробів, без стороннього запаху.

 

 


Примітка 1. Великими вважають тріщини, що проходять через усю верхню скоринку в одному чи декількох напрямках і мають ширину більше ніж 1 см.

Примітка 2. Великими вважають підриви, що охоплюють всю довжину однієї з бокових сторін формового хліба або більше половини обводу подового хліба, і мають ширину більше ніж 1 см у формового хліба та більше ніж 2 см у подового хліба.

Примітка 3. Органолептичні показники виробів високого ступеня готовності визначають після термічного обробляння у НВЧ-печі або в пекарській камері.


 1. Фізико-хімічні показники готових виробів установлюють в межах норм, указаних в таблиці 2. Конкретні установлені фізико-хімічні показники для кожної назви виробів наводять в уніфікованій рецептурі.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники хліба із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна


Норма для виробів

Назва

показника

із борошна житнього

із суміші борошна житнього та пшеничного

обойного

обдирного

 

 

 1. 53,0
 2. 13,0

44,0

 1. 51,0
 2. 12,0

44,0

 1. 53,0
 2. 12,0

46,0

Вологість м’якушки, %, не більше ніж

Кислотність м’якушки, град, не більше ніж

Пористість м’якушки, %, не менше ніж

Масова частка цукру в перерахунку на суху речовину %

Масова частка жиру в перерахунку на суху речовину %

Відповідно до установленого вмісту згідно з рецептурою з допустимим відхилом ± 1,0

Відповідно до установленого вмісту згідно з рецептурою з допустимим відхилом ± 0,5

 1. 51,0
 2. 11,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 2


Примітка 1. Для кислотності та вологості зазначено межі, в яких установлюють конкретний максимальний показник для кожної назви виробів.

Примітка 2. Дозволено збільшення установленої кислотності на 1,0 град. у виробах, виготовлених з використовуванням рідких дріжджів, суміші пресованих та рідких дріжджів, молочнокислих заквасок або з доданням кисломолочних продуктів.

Примітка 3. Розрахункові показники масової частки цукру та жиру порівнюють з результатами лабораторного випробовування готової продукції, після чого приймають остаточне рішення щодо числових значень цих показників, які установлюють (у разі необхідності) і зазначають у рецептурі.

Примітка 4. Дозволено перевищення установлених норм показників за масовою часткою цукру та жиру.

Примітка 5. У виробів нарізаних упакованих пористість визначають до стадії нарізування.

Примітка 6. Фізико-хімічні показники виробів високого ступеня готовності визначають після термічного обробляння у НВЧ-печі або в пекарській камері.


 1. Під час розробляння технологічної документації та встановлення норм фізико-хімічних показників якості для конкретного виробу потрібно враховувати нижчезазначене:

 • масову частку цукру та жиру нормують за умови, коли рецептурний вміст цукру — понад 3 кг і жиру — понад 2 кг на 100 кг борошна;
 • у виробах, м’якушка яких містить фрукти сушені, горіхи, ядра насіння, зернові та круп’яні добавки, пористість не нормують;
 • у розрахунку мінімального виходу продукції використовують нормативний показник вологості конкретного виробу;
 • у разі використовування (у тісто) солоду, висівок, крохмалю, клейковини, зернових і круп’яних продуктів, їх маса повинна входити у 100 кг витраченого борошна.
  1. Вміст токсичних елементів та мікотоксинів у готових виробах регламентовано МБТ 5061 [5] і не повинен перевищувати допустимих рівнів, наведених в таблиці 3.Таблиця 3 — Допустимі рівні вмісту токсичних елементів та мікотоксинів у хлібі із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна


Назва

показника

Допустимі рівні, мг/кг, не більше ніж

Токсичні елементи:

 

свинець

0,3

кадмій

0,05

миш’як

0,1

ртуть

0,01

мідь

5,0

цинк

25,0

Мікотоксини:

 

афлатоксин В1

0,005

дезоксиніваленол

0,5

зеараленон

1,0

 


07.07.2015 12:53
Похожие ГОСТЫ


© 2012-2017 ЧП «Гарант Агро». Все права защищены. Портал не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При копировании материалов сайта, ссылка на портал обязательна
© 2012-2017 ЧП «Гарант Агро». Все права защищены. Портал не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При копировании материалов сайта, ссылка на портал обязательна