ДСТУ 4098.1-2002. Хміль ароматичний. Частина 1. Хміль-сирець ароматичний. Технічні умови

ДСТУ 4098.1-2002

Хміль ароматичний/ Частина 1. Хміль-сирець ароматичний. Технічні умови

ХМЕЛЬ АРОМАТИЧЕСКИЙ Часть 1. Хмель-сырец ароматический Технические условия

HOPS AROMATIC Part 1.Unprepared hops aromatic Technical conditions

Чинний від 2003-01-01

 

ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук


2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 3 червня 2002 р.


3 РОЗРОБЛЕНО ВПЕРШЕ (із скасуванням в Україні ГОСТ 21946-76)


4 РОЗРОБНИКИ: Й. Рейтман (керівник розробки); M. Ляшенко; В. Вітковський; Л. Корчева;


Кирильчук; M. Бармаков; А. Мєлєтьєв; А. Годований; M. Ковтун; В. Любченко- В Федо-рець; В. Шабликін; O. Юрківська; Л. Проценко; Л. Таран


ВСТУП


Цей стандарт України належить до комплексу стандартів на хміль, які передбачають поділ хмелю на гіркі та ароматичні сорти.


Цей стандарт встановлює вимоги до якості ароматичних сортів хмелю, який є незамінна і найцінніша сировина в пивоварінні, оскільки надає пиву специфічний аромат та сприяє гтіностій-кості, стійкості в процесі зберігання.


Стандарт складається з двох частин:


Частина 1. Хміль-сирець ароматичний. Технічнні умови.


Частина 2. Хміль ароматичний спресований. Технічні умови.


Ідентифікація хмелю — відповідно до правил і методів, які встановлює ДСТУ 4099-2002.

 

ЗМІСТ


  1. Сфера застосування
  2. Нормативні посилання
  3. Технічні вимоги
  4. Вимоги щодо безпеки праці і охорони довкілля
  5. Правила приймання
  6. Методи випробовування
  7. Пакування, маркування, зважування
  8. Зберігання
  9. Транспортування
  10. Гарантії виробника


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на хміль-сирець ароматичних сортів у вигляді шишок (Humulus Lupulus L.), що були висушені та пройшли кондиціювання за вологістю.


Хміль-сирець ароматичний призначено для виробництва хмелю спресованого за частиною другою цього стандарту, а також як сировина для одержування продуктів його переробляння.


Вимоги цього стандарту обов"язкові для підприємств, установ і організацій, а також для гро-мадян-суб"єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та видів діяльності.


Стандарт можна використовувати для потреб сертифікації.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:


ДСТУ 4099-2002 Хміль. Правила відбирання та методи випробовування

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей ЗОНЫ

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.016-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.031-84 Средства индивидуальной защиты. Определение сортности

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия


З. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


3.1 Якість хмелю-сирцю ароматичного повинна відповідати вимогам цього стандарту.


3.2 Належність селекційного сорту хмелю до ароматичного типу встановлює установа-оригі-натор сорту.


Про належність хмелю-сирцю до певного селекційного ароматичного сорту вказують у документах попередньо проведеної апробації хмеленасаджень у виробника хмелю-сирцю.


3.2.1 У розбіжних випадках або коли хміль готують на експорт, в закредитованій лабораторії науково-дослідної установи на відібраній пробі проводять ідентифікацію селекційного сорту за ДСТУ 4099.


3.3 Якість хмелю і його нешкідливість виробник гарантує додержуванням технологій вирощування, збирання, обробляння після збирання, зберігання, транспортування та відповідним контролюванням.


3.4 Залежно від показників якості хміль-сирець поділяють на три товарних ґатунки (таблиця 1).

 


Таблиця 1 — Показники та норми якості хмелю-сирцю ароматичного


Показники

Норми якості товарних ґатунків

 

 

1

2

3

Колір

Від світло-жовто-зеленого до золотисто-зеленого, зелений

Жовто-зелений і зелено-жовтий, без коричневих відтінків

Зеленувато-жовтий з коричневим відтінком, темно-жовтий без блиску. Дозволено шишки з коричневими плямами

 

 

Дозволено шишки з почервонілими кінчиками пелюсток

 

 

Запах

Чисто хмельовий

 

 

Добре відчутний, ніжний

Відчутний, приємний

Дозволено різкий і слабо відчутний

Лупулінові зерна

Світло-золотисто-жовті , блискучі, однорідні за кольором, липкі

Жовті зі слабким блиском або слабозолотисті. Дозволено слаболипкі

Темно-жовті, без блиску, тьмяні (помутнілі). Дозволено не липкі. Не дозволено оранжево-коричневі внаслідок дії високої температури під час сушіння хмелю

Кондуктометричний показник гіркоти (масова частка альфа-кислот), % у сухій речовині, не менше

3,5

3,0

2,5

Ушкодженість хмелю шкідниками, %, не більше

5

15

25


Примітка 1. Не дозволено використовувати хміль з сирним, димним, валеріановим та іншими запахами, не властивими хмелеві, зокрема набутими від сторонніх пахучих речовин.


Примітка 2. У сумнівних випадках щодо віднесення хмелю до певного товарного ґатунку за показниками «колір» і «лупулінові зерна» перевагу треба надавати кольору шишок.

 


Таблиця 2 — Обмежувальні норми якості хмелю-сирцю ароматичного


Показники

Норма

Методи контролювання

Кондуктометричний показник гіркоти (масова частка альфа-кислот), % у сухій речовині, не менше

2,5

ДСТУ 4099 -2002

Масова частка хмельових домішок, %, не більше

5,0

Те саме

Масова частка води, %, не більше

12,0

»

не менше

8,0

»

Масова частка насіння, %, не більше

3,0

»

Масова частка золи, % у сухій речовині, не більше

13,0

»

Вміст нехмельових домішок

не дозволено

»

Масова частка пелюсток, відокремлених від шишок, %, не більше

20,0

»

Наявність плісняви

не дозволено

»

Підготовленість проб

 

ГОСТ 26929

Масова частка токсичних елементів, мг/кг, не більше:

 

 

Свинець

10,0

ГОСТ 26932

Кадмій

0,5

ГОСТ 26933

Ртуть

0,1

ГОСТ 26927

Миш"як

0,5

ГОСТ 26930

 


3.5 Дозволено використовувати хміль першого і другого товарних ґатунків з кондуктометрич-ним показником гіркоти нижче 2,5 % щоб виготовляти продукти переробляння.


3.6 Вміст радіонуклідів у хмелі не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені ДР-97 [1].


3.7 Вміст пестицидів у хмелі не повинен перевищувати максимально допустимі рівні, передбачені нормативними документами [2, 3].

 

4. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


4.1 Охорону праці здійснюють відповідно з чинним законодавством.


4.2 Загальні вимоги щодо безпеки треба виконувати згідно з ГОСТ 12.0.001, ГОСТ 12.3.002, вимогами до технологічного обладнання — ГОСТ 12.2.003, СП № 1042 [4].


4.3 Повітря робочої зони і мікрокліматичні умови під час пресування, пакування, маркуван-ня°та зважування хмелю повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.

 


Таблиця 3 — Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, мг/м3


Назва шкідливих речовин

ГДК, мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005

Клас небезпеки згідно з ГОСТ 12. 1.007

Хмельовий пил

2

IV

Сірчистий ангідрид

10

III

Оксид вуглецю

20

IV

 

4.4 Охорона атмосферного повітря під час виробництва — згідно з ДСП 201 [5].


4.5 Викиди в атмосферу не повинні перевищувати гранично допустимих рівнів згідно з ГОСТ 17.2.3.02. Класифікація викидів по складу — згідно з ГОСТ 17.2.1.01.


4.6 Концентрацію сірчистого ангідриду в атмосферному повітрі визначають згідно з РД-52.04.186 [6].


4.7 Охорона ґрунту -- згідно з СанПиН № 42-128-4690 [7].


4.8 Стічні води повинні підлягати очищанню і відповідати вимогам СанПиН 4630 [8].


4.9 Лабораторний контроль за станом робочої зони треба проводити згідно з ГОСТ 12.1.005, 17.2.1.01, 17.2.3.02 і методиками, затвердженими органами держсанепідслужби.


4.10 Рівні шкідливих чинників, що вказані у 4.2, не повинні перевищувати гранично дозволених, передбачених CH № 3223 [9], ГОСТ 12.1.003 — за рівнем шуму; CH № 3041 — за нормами вібрації робочих місць [10] і ГОСТ 12.1.012 — за рівнями вібрації; ГОСТ 12.1.005 — за мікрокліматичними параметрами; СНиП П-4 — за рівнем осв.ітленості [11].


4.11 Для захисту робітників слід використовувати засоби індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.031 та спецодяг згідно з ГОСТ 12.4.016.


4.12 Граничну норму транспортування вантажів вручну, з урахуванням статі та віку працівників, встановлюють у відповідності з установленими в законному порядку нормами.


Навантажувально-розвантажувальні роботи треба проводити згідно з ГОСТ 12.3.009.


4.13 Виробничі приміщення, де проводять пресування, пакування, маркування та зважування хмелю, а також приміщення для зберігання хмелю повинні відповідати правилам пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.018 і СНиП 2.01.02 [12].


4.14 Виробничі приміщення, де проводять пресування, пакування, маркування та зважування хмелю, повинні бути забезпечені природною та штучною вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [13].


4.15 Виробничі приміщення повинні бути обладнані господарсько-питним водопостачанням, якість питної води повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874.


4.16 Технічний стан устатковання для пресування, пакування, зважування повинен відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.2.003 та ГОСТ 12.1.004.


4.17 Електротехнічне устатковання для пресування, пакування, зважування повинне відповідати вимогам чинних Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ), Правил техніки безпеки під час експлуатування електроустановок ( ПТБ).


4.18 У процесі пресування, пакування, маркування та зберігання хмелю (хміль-сирець та хміль спресований) треба дотримуватись чинних у державі правил пожежної безпеки та вимог згідно з ГОСТ 12.1.004.


4.19 Персонал виробництва зобов"язаний проходити попередній та періодичний медичний огляд згідно з відповідним наказом Міністерства охорони здоров"я.


4.20 Усі працівники, зайняті в процесах сушіння, пресування, пакування, зважування, маркування, зберігання та транспортування хмелю повинні знати та дотримуватись правил охорони праці згідно з чинним у галузі положенням про навчання.


4.21 Працівники, зайняті в процесах обробляння після збирання, зберігання та транспортування хмелю, повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями згідно з СНиП 2.09.04 [14].


4.22 Транспортування та навантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою вантажопідіймальних механізмів здійснюють згідно з чинними Правилами улаштування та безпечного експлуатування вантажопідіймальних кранів, затверджених в установленому порядку.

 

5. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


5.1 Хміль-сирець приймають партіями.


Партією вважають будь-яку кількість хмелю з одного району і одного року вирощування, одного селекційного сорту, однакової якості і товарного ґатунку, яка належить тому ж самому виробнику або переробнику продукції і оформлена одним документом про якість.


5.2 Кожну партію хмелю-сирцю треба супроводжувати документом про якість, що містить такі дані:


— назва господарства, що виростило хміль;

— місце вирощування хмелю;

— назва продукції згідно з цим стандартом;

— назва селекційного сорту;

— дата зібрання врожаю;

— номер партії;

— товарний ґатунок;

— фактична маса партії (нетто), кг;

— кількість упаковок;

— дата останнього обробляння пестицидами, їх назва, норми витрати;

— результати випробовування якості хмелю за 3.4, а за вимогою замовника додатково за 3.2.1, 3.6 і 3.7 цього стандарту;

— позначення цього стандарту;

— дата, коли видано документ.


5.2.1 До результатів аналізу додають свідоцтво, що засвідчує належність хмелю до певного ароматичного сорту (додаток А).


5.2.1.1 Свідоцтво видає на основі документів попередньо проведеної у господарстві апробації хмеленасаджень і підписує та завіряє керівник господарства-виробника хмелю-сирцю і особи, відповідальні за достовірність інформації: керівник виробничого підрозділу, що вирощує хміль, або завідувач лабораторії, якщо за вимогою замовника сорт ідентифіковано в лабораторії. Супровідний документ про якість та свідоцтво про належність хмелю до певного селекційного сорту повинні супроводжувати хміль з моменту приймання до формування партії спресованого хмелю.


5.3 Для визначання якості хмелю-сирцю представник виробника разом з представником одержувача відбирають проби від кожної упаковки партії згідно з ДСТУ 4099.


5.3.1 Мішки з хмелем-сирцем, у яких знайдені сторонні (нехмелеві) домішки, прийманню не підлягають.


5.3.2 Після приймання хмелю за органолептичними показниками середню пробу, сформовану згідно з ДСТУ 4099, передають у лабораторію для визначання фізико-хімічних показників згідно з розділом 3.


5.3.3 Визначання вмісту пестицидів, радіонуклідів та токсичних елементів проводить лабораторія, атестована на виконання цих робіт у чинному порядку.


5.3.4 Хміль-сирець вважають прийнятим, якщо він відповідає всім нормам цього стандарту.


5.4 У разі незгоди між постачальником і одержувачем продукції щодо результатів контролювання якості хмелю, проводять повторне контролювання на знову відібраній пробі. Результати повторного контролювання поширюються на всю партію.


5.5 Якщо і після повторного контролювання постачальник і одержувач продукту не дійшли згоди, аналізи зразка повторного контролювання проводить арбітражна лабораторія, висновки якої остаточні і обов"язкові для обох сторін.


5.6 Періодичність контролювання за вмістом токсичних елементів здійснюють згідно з методичними вказівками «Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини і харчових продуктів за показниками безпеки» [15].


5.7 За невідповідності хмелю деяким вимогам стандарту (окрім санітарно-гігієнічних), його можна використати у хлібопекарній, парфюмерній, лако-фарбовій промисловостях, як консервант для плодів і овочів тощо.

 

6. МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ


6.1 Визначання органолептичних та фізико-хімічних показників якості хмелю, зазначених у таблицях 1 та 2, проводять згідно з ДСТУ 4099.


6.2 Визначають залишкові кількості пестицидів згідно з СанПиН 42-123-4540 [2].


6.З Визначають токсичні елементи згідно з ГОСТ, изазначені у таблиці 2 цього стандарту, готують проби згідно з ГОСТ 26929.


6.4 Визначають радіонукліди згідно з ДР-97 [1].

 

7. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ЗВАЖУВАННЯ


7.1 Хміль-сирець пакують у цілі чисті мішки за розмірами 1 X 2 м з тканини за чинними нормативними документами, масою хмелю не більшою за 60 кг.


7.1.1 Дозволено пакувати хміль-сирець у мішки розмірами 1 X 2 м з іншої тканини, придатної для пакування харчових продуктів і погодженої з органами охорони здоров"я.


7.2 Хміль запаковують після легкого пресування або непресований.


7.3 Транспортне маркування хмелю проводять згідно з ГОСТ 14192.


7.4 До кожного паковання прикріплюють етикетку з білої тканини, на яку наносять такі відомості:


— назва господарства;

— район вирощування хмелю;

— назва продукції;

— назва селекційного сорту;

— дата зібрання врожаю

— номер партії;

— товарний ґатунок;

— номер паковання;

— фактична маса нетто, кг;

— позначення цього стандарту.


7.4.1 Кріплення етикетки на мішку треба здійснювати не менш як з двох її країв,


7.5 Зважування хмелю-сирцю у мішку здійснюють з точністю до 1 кг.

 

8. ЗБЕРІГАННЯ


8.1 На період заготовлювання та переробляння заготівельно-переробними підприємствами хміль зберігають у чистих, сухих, затемнених, попередньо продезинфікованих від шкідливих комах, складських приміщеннях з нерегульованою температурою, у яких відсутні сторонні запахи та джерела вологи.


8.2 Розміщують хміль на чистій дерев"яній підлозі, або на дерев"яному настилі з щілинами для циркуляції повітря під настилом.


8.3 У приміщеннях, призначених для зберігання хмелю-сирцю, не дозволено зберігати будь-які матеріали, які шкідливо впливають на якість хмелю і не мають відношення до нього.


8.4 Рекомендовано складські приміщення для зберігання хмелю-сирцю ізолювати від вільного доступу зовнішнього повітря з відносною вологістю, що перевищує 75 %.


8.5 Термін зберігання хмелю-сирцю — до 6 місяців.

 

9. ТРАНСПОРТУВАННЯ


Упакований хміль транспортують у критих транспортних засобах та у контейнерах згідно з ГОСТ 18477 транспортом усіх видів відповідно до правил перевезення вантажів, чинних для транспорту даного виду.


Криті вагони і контейнери повинні бути сухі, без щілин з водонепроникним дахом, з люками і дверима, що добре зачиняються.


Не можна відправляти хміль у брудних вагонах, контейнерах і трюмах із слідами вантажів, що забруднюють вмістища (вугілля, вапно, цемент, сіль тощо), отруйних та з запахом, а також у вагонах, контейнерах і трюмах, які не висохли після фарбування або мають запах фарби.


Перед завантажуванням хмелю вагони, контейнери і трюми повинні бути ретельно очищені, якщо необхідно, промиті та продезинфіковані, підлога застелена папером або чистими паперовими обрізками, іншими матеріалами. У залізничних вагонах гачки та гострі частини, що виступають, обгортають папером або тканиною.


Під час перевезення хмелю автомобільним транспортом мішки з хмелем треба укладати на дерев"яні піддони. За відсутності піддонів кузов автомобіля вистеляють брезентом, папером або чистими паперовими обрізками. Після укладання мішки з хмелем або інше паковання накривають брезентом чи іншим матеріалом, що захищає від опадів та пилу.


10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


Виробник гарантує сортову чистоту хмелю, а також відповідність хмелю вимогам цього стандарту за умови дотримування вимог транспортування та зберігання.

20.08.2015 11:25
Похожие ГОСТЫ


© 2012-2017 ЧП «Гарант Агро». Все права защищены. Портал не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При копировании материалов сайта, ссылка на портал обязательна
© 2012-2017 ЧП «Гарант Агро». Все права защищены. Портал не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При копировании материалов сайта, ссылка на портал обязательна