ДСТУ 4501:2005. Концентрати для напоїв

Загальні технічні умови ДСТУ 4501:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів


РОЗРОБНИКИ: С. Олійнічук, д-р техн. наук; В.Ковальчук, канд. техн. наук; В. Гладких; Н. Булах; Т. Дубінченко


 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 з 2007-01-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Загальні технічні вимоги 5
 4. Вимоги щодо безпеки 7
 5. Вимоги щодо охорони довкілля 8
 6. Марковання 8
 7. Паковання 8
 8. Транспортування та зберігання 9
 9. Методи випробовування 9
 10. Правила приймання 10
 11. Гарантії виробника 10


ДСТУ 4501:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ НАПОЇВ


Загальні технічні умови

КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

Общие технические условия

CONCENTRATES FOR DRINKS

General specifications

Чинний від 2007-01-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на концентрати для напоїв (далі за текстом — концентрати), які отримують концентруванням купажу з уловлюванням ароматичних речовин, і які призначені для виробництва лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв.


Концентрати — це напівфабрикати, які складаються з двох частин: ароматичної частини А — прозорої, безбарвної рідини, та екстрактивної частини Б — в’язкої, густої забарвленої рідини. Вимоги щодо безпечності концентратів викладено у 3.4, 3.6, 3.7 та розділах 4, 5.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:


ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови

ДСТУ 2316-93(гост 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 2803-94(ГОСТ 30269-95) Пломби свинцеві. Загальнітехнічніумови

ДСТУ 3099-95 Спирт етиловий ректифікований із меляси високоякісний. Технічні умови

ДСТУ 3357-96Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3778-98Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічніумови

ДСТУ 3835-98(ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхоміз шкіридля захистувід механічних дій. Технічні умови

ДСТУ 4066-2002 Соки плодово-ягідні спиртовані. Технічні умови

ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробовування

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ISO 7466-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту оксиметил- фурфуролу (ОМФ)

ДСТУ Б.В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)


Видання офіційне


ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовувань)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищённое. Классификация. Маркировка (ССБП. Електроустатковання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний. Засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия (ССБП. Коробки фільтрувально-поглинальні для промислових протигазів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия (Фляги металеві для молока та молочних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия (Бочки стальні зварні з обручами кочення на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 6687.5-86 Продукция безалкогольной промышленности; Методы определения органолептических показателей и объема продукции (Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання органолептичних показників і об’єму продукції)

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия (Пластини гумові та гумовотканинні. Технічні умови)

ГОСТ 8756.11-70 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения прозрачности соков и экстрактов, растворимости экстрактов (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання прозорості соків та екстрактів, розчинності екстрактів)

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні і сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, які встановлюють на автотранспортні засоби)

ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия (Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Приготування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і живильних середовищ, які застосовують в мікробіологічному аналізі) ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum (Продукти харчові. Методи виявляння ботуліністичних токсинів та Clostridium botulinum)

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові. Метод визначання Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочно-кислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки та коньячні спирти. Метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки та коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14618.10-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показателя преломления (Олії ефірні, речовини духмяні та напівфабрикати їх синтезу. Методи визначання густини та показника заломлення)

ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові та ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові та ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши плёночные. Общие технические условия (Мішки-вкладні плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавиці гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устаткован- ня. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности (Продукти переробляння плодів і овочів. Методи визначання титрованої кислотності) ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения минеральных примесей (Продукти переробляння плодів і овочів. Методи визначання мінеральних домішок) ГОСТ 26155-84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия (Бочки з корозіє- тривкої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приёмки, методы отбора проб (Продукти переробляння плодів і овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація та визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи) ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробляння плодів та овочів. Рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин)

ГОСТ 29059-91 Продукты переработки плодов и овощей. Титриметрический метод определения пектиновых веществ (Продукти переробляння плодів та овочів. Титрометричний метод визначання пектинових речовин)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій).


3 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Концентрати повинні відповідати вимогам цього стандарту, їх треба виробляти згідно з технологічною інструкцією, регламентом та рецептурами з дотримуванням державних санітарних норм і правил, які затверджені відповідно до установленого порядку центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
 2. За органолептичними показниками концентрати повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники концентратів


Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

Ароматична частина А

Зовнішній вигляд

Прозора рідина, без вкраплень та осаду, допустима легка опалесценція

Згідно з ДСТУ 4181

Колір

Безбарвна рідина

Згідно з ДСТУ 4181

Аромат

Насичений, інтенсивний, складний,характерний для використаної рослинної сировини

Згідно з ДСТУ 4181

Екстрактивна частина Б

Зовнішній вигляд

В’язка, густа рідина без вкраплень та осаду

Згідно з ГОСТ 6687.5

Колір

Від світло-жовтого до темно-коричневого

Згідно з ГОСТ 6687.5

Смак і аромат

Приємний кисло-солодкий

Згідно з ГОСТ 6687.5

 

 1. За фізико-хімічними показниками концентрати повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники концентратів


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Ароматична частина А

Об’ємна частка етилового спирту, %

75,0 — 90,0

Згідно з ГОСТ 13191

Густина, г/см3

0,815 — 0,875

Згідно з ГОСТ 14618.10

Екстрактивна частина Б

Масова частка сухих речовин, %

65,0 — 80,0

Згідно з ГОСТ 28562

Масова частка титрованих кислот (в перерахунку на лимонну кислоту), %

1,0 — 20,0

Згідно з ГОСТ 25555.0

Масова частка оксиметилфурфуролу, %, не більше ніж

0,5

Згідно з ДСТУ ISO7466

Вміст пектинових речовин, %

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 29059

Вміст мінеральних домішок, %

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 25555.3

Розчинність у воді

Повна

Згідно з ГОСТ 8756.11

 

 1. Згідно з МБТ 5061 [1] концентрати за вмістом важких металів і миш’яку повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Допустимі рівні важких металів та миш’яку в концентратах


Назва показника

Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж

Метод контролювання

Вміст важких металів:

Свинцю

0,300

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмію

0,030

Згідно з ГОСТ 26933

Ртуті

0,005

Згідно з ГОСТ 26927

Міді

5,000

Згідно з ГОСТ 26931

Цинку

10,000

Згідно з ГОСТ 26934

Вміст миш’яку

0,200

Згідно з ГОСТ 26930

 

 1. Масова концентрація заліза в концентратах не повинна перевищувати:
 • в ароматичній частині А — 15 мг/дм3;
 • в екстрактивній частині Б — 20 мг/кг.
 1. Вміст радіонуклідів в концентратах згідно з ДР-97 [2] не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених у вимогах щодо якості і безпеки продовольчої сировини, харчових продуктів та питної води.
 2. За мікробіологічними показниками екстрактивна частина Б концентратів повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 4.Таблиця 4 — Мікробіологічні показники екстрактивної частини Б концентратів


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше ніж

5,0-104

Згідно з ГОСТ 10444.15

Бактерії групи кишкових паличок (колі-форми), в 1,0 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 30518

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, в 25 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.8,

ГОСТ 10444.9

Дріжджі та плісняві гриби (сума), КУО в 1 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 10444.12

Молочнокислі бактерії, КУО в 1 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 10444.11

 

 1. Для виробництва концентратів використовують таку основну сировину та матеріали:

   
 • цукор-рафінад — згідно з ДсТУ 2213 (ГОСТ 22);
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • цукор рідкий — згідно з ДСТУ 3357;
 • кислоту лимонну — згідно з ГОСТ 908;
 • соки плодово-ягідні спиртовані — згідно з ДСТУ 4066;
 • соки плодово-ягідні концентровані — згідно з ГОСТ 18192;
 • екстракти плодово-ягідні — згідно з ГОСТ 18078;
 • вина тихі — згідно з [3];
 • виноматеріали оброблені — згідно з [4];
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874;
 • спирт етиловий ректифікований — згідно з ДСТУ 4221;
 • спирт етиловий ректифікований з меляси високоякісний — згідно з ДСТУ 3099;
 • рослинну сировину — згідно з чинними нормативними документами, яка дозволена до використання в харчовій промисловості Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України;
 • картон фільтрувальний для харчових рідин — згідно з ГОСТ 12290.

   
 1. Допустимо використовувати іншу сировину та допоміжні матеріали, які дозволені для використання Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України згідно з чинними нормативними документами.
 2. У сировині, яку використовують під час виробництва концентратів, вміст радіонуклідів не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДР-97 [2], вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів повинен відповідати вимогам МБТ 5061 [1].


4 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва концентратів необхідно керуватися вимогами ГОСТ 12.3.002 та ДНАОП 1.8.10-1.11 [5].
 2. Основною токсичною речовиною, яку використовують під час виробництва концентратів, є етиловий спирт. Етиловий спирт — токсична речовина наркотичного характеру, за ступенем дії на організм людини відноситься до четвертого класу небезпечних речовин згідно з ГОсТ 12.1.007.
 3. Етиловий спирт, згідно з ГОСТ 12.1.044 — горюча, легкозаймиста рідина. Температура спалаху в закритому тиглі — 13 оС, у відкритому тиглі — 16 оС, температура займання — 18 оС, температура самозаймання — 400 оС. Концентраційна межа поширювання полум’я в сумішах спиртової пари з повітрям за барометричного тиску 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) — від 3,61 % об. до 17,70 % об. Температурна межа поширювання полум’я в сумішах спиртової пари з повітрям: нижня — 11 оС, верхня — 41 оС за барометричного тиску 101,3 кПа (760 мм рт.ст.).
 4. Під час виробництва і використання концентратів потрібно виконувати організаційно- технічні заходи по забезпечуванню пожежної безпеки згідно з гОсТ 12.1.004, НАПБ А.01.001 [6], клас зони В-1 а — згідно з ДНАОП 0.00-1.32 [7].
 5. Засоби пожежогасіння: тонкорозпорошена вода; хімічна, повітряно-механічна піна, утворена з використанням піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин; зріджений діоксид вуглецю; вогнегасний порошок класу В.
 6. Суміш парів етилового спирту з повітрям — вибухонебезпечна. Максимальний тиск вибуху в закритому об’ємі становить 682 кПа. Швидкість вигорання становить 3,7 • 10-2 кг/(м2 • с). Категорія і група вибухонебезпечності суміші спирту з повітрям — II А-Т2, згідно з ГОСТ 12.1.011. Категорія приміщень будівель А (вибухопожежонебезпечна) згідно з ОНТП 24 [8].
 7. Технологічні операції з етиловим спиртом та з виготовляння і пакування концентратів виконують згідно з СП 1042 [9]. Під час проведення усіх видів робіт потрібно дотримуватися правил, встановлених для робіт із вибухонебезпечними речовинами згідно з ГОСТ 12.1.010.
 8. Виробничі та санітарно-побутові приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02 [10] та СНиП 2.09.04 [11], бути забезпечені питною водою згідно з ГОСТ 2874, та каналізацією — згідно з СНиП 2.04.01 [12].
 9. Виробничі приміщення повинні бути обладнані загально-обмінною припливно-витяжною та аварійною вентиляціями згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05 [13].
 10. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря здійснюють згідно з СНиП 2.04.05 [13].
 11. Мікроклімат виробничих приміщень — згідно з ДСН 3.3.6.042 [14].
 12. Допустимий рівень шуму — згідно з ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037 [15].
 13. Допустимий рівень вібрації — згідно з ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.039 [16].
 14. Природне і штучне освітлення повинне відповідати вимогам СНиП ІІ-4 [17], контролювання — згідно зДСТУ Б В.2.2-6.
 15. Вимоги до повітря робочої зони — згідно з ГОСТ 12.1.005. Гранично допустима концентрація (ГДК) парів етилового спирту в повітрі робочої зони виробничих приміщень — 1000 мг/м3. Контролюють вміст етилового спирту в повітрі робочої зони згідно з МУ 3975 [18].
 16. Технологічне устатковання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 та СП 1042 [9]. Устатковання, комунікації і вмістища, які застосовують під час виробляння, зберігання та транспортування концентратів, повинні бути герметичними. Вони повинні бути вибухобезпечні згідно з ГОСТ 12.2.020, бути захищені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.4.124, ДНАОП 0.00-1.29 [19].
 17. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту: спеціальним одягом, згідно з ГОСТ 12.4.103, взуттям, згідно з ДСТУ 3835, захисними окулярами, згідно з ГОСТ 12.4.013, захисними мазями та пастою, згідно з ГОСТ 12.4.068, гумовими рукавичками, згідно з ГОСТ 20010.
 18. Під час роботи із етиловим спиртом та ароматичною частиною А концентратів у критичних ситуаціях (підвищена загазованість та запиленість повітряного середовища робочих зон) необхідно користуватися індивідуальними засобами захисту: протигазом марок А і М, згідно з ГОСТ 12.4.121, з фільтрувальною коробкою, згідно з ГОСТ 12.4.122.
 19. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Охороняють атмосферне повітря населених пунктів згідно з ГОСТ 17.2.1.01, ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02, ДСП-201 [20], СН 245 [21]. Гранично допустима концентрація етилового спирту в атмосферному повітрі населених місць — згідно з ГОСТ 12.1.005, клас небезпеки четвертий — згідно з ГОСТ 12.1.007.
  2. Охороняють поверхневі води від забруднення та очищають стічні води — згідно з ГОСТ 17.1.3.13 і СанПиН 4630 [22].
  3. Охороняють ґрунт від забруднення побутовими і промисловими відходами згідно з ГОСТ 17.4.2.01 та ДСанПіН 2.2.7.029 [23], СанПиН 42-128-4690 [24].
 20. МАРКОВАННЯ
 21.  
  1. Транспортне марковання концентратів повинно відповідати вимогам цього стандарту і ГОСТ 14192, ДСТУ 4500-5:2005.
  2. На марковання тари треба нанести такі реквізити:

 • назва і марка продукту та його призначення;
 • назва підприємства-виробника, його товарний знак та адреса;
 • маса нетто і брутто, в кілограмах;
 • дата виготовлення (число, місяць, рік) і термін придатності до споживання;
 • умови зберігання (відносна вологість повітря, температурний режим, освітленість);
 • попереджувальні написи;
 • інформація щодо сертифікації;
 • позначення цього стандарту.
  1. Транспортне марковання ароматичної частини А — згідно з ГОСТ 14192. Позначка небезпеки — згідно з ДСТУ 4500-5:2005 (кресленик 3, клас 3, підклас 3.3, номер кресленика знака небезпеки 3/8):
 • колір фону знака небезпеки — червоний;
 • символ, що наносять на знак небезпеки — червоне (біле) полум’я;
 • напис — «Легкозаймиста рідина».
  1. Транспортне марковання ящиків з нанесенням маніпуляційних знаків «Обережно, крихке!», «Верх», «Оберігати від нагрівання», «Відкривати тут».
  2. Транспортне марковання наносять безпосередньо на тару тривкою фарбою за допомогою трафарету або на етикетку згідно з правилами перевезення вантажів, встановленими на даному виді транспорту.

 1. ПАКОВАННЯ
  1. Концентрати фасують в чисті, хімічно тривкі, сухі без сторонніх запахів вмістища.


Ароматичну частину А фасують у тару, яка герметично закривається:


 • пляшки скляні — згідно з ГОСТ 10117;
 • банки скляні — згідно з ГОСТ 5717;
 • бочки з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 6247, ГОСТ 26155;
 • автоцистерни з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 9218.


Екстрактивну частину Б концентратів фасують у:


 • бочки з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 6247, ГОСТ 26155;
 • бочки дерев’яні — згідно з ГОСТ 8777, місткістю не більше ніж 100 дм3. Внутрішня поверхня бочок повинна бути з плівковими мішками-вкладнями, згідно з ГОСТ 19360, які виготовлені з поліетиленової плівки, згідно з ГОСТ 10354;
 • фляги металеві типу ФЛ — згідно з ГОСТ 5037, покриті всередині пивною смолкою або з плівковими мішками-вкладнями, згідно з ГОСТ 19360, які виготовлені з плівки поліетиленової, згідно з ГОСТ 10354;
 • автоцистерни з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 9218.
  1. Допустимо за узгодженням із замовником використовувати інші види тари, згідно з чинними нормативними документами, яка виготовлена з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для розливання харчових продуктів.
  2. Фляги, отвори бочок, люки цистерн повинні бути герметично закриті накривками з ущільнювальними прокладками, згідно з ГОСТ 7338, і бути запломбовані металевими пломбами, згідно з ДСТУ 2803.
  3. Рівень заповнювання тари розраховують відповідно до їх місткості та об’ємного розширювання концентратів за можливого перепаду температур під час транспортування та зберігання.
  4. Концентрати, які розфасовані у скляну тару, пакують в дерев’яні, картонні та полімерні ящики:
 • банки пакують в дерев’яні ящики — згідно з ГОСТ 13358, ящики з гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13516;
 • пляшки пакують в пластмасові ящики — згідно з ДСТУ 3778, ящики з гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13516, а також в тару-устатковання згідно з ГОСТ 24831.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Концентрати транспортують усіма видами транспорту, згідно з правилами перевезення вантажів, чинними на відповідних видах транспорту.
  2. Концентрати зберігають у вмістищах та резервуарах, які виготовлені з некорозійних матеріалів: нержавкої сталі, титанових сплавів або мають поемальовану внутрішню поверхню, або інший захисний покрив, дозволений Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
  3. Ароматичну частину А концентратів зберігають у закритих приміщеннях за температури не вищої ніж 25 оС; екстрактивну частину Б зберігають в закритих приміщеннях за температури від 0 оС до 25 оС.
 2. МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ
 3.  
  1. Відбирають проби:

 • ароматичної частини А — згідно з ДСТУ 4181;
 • екстрактивної частини Б — згідно з ГОСТ 26313.
 •  
  1. Визначають органолептичні показники концентратів згідно з 3.2.
  2. Визначають фізико-хімічні показники концентратів згідно з 3.3.
  3. У разі виникнення розбіжності під час досліджування показників якості концентратів, визначання масової частки сухих речовин в екстрактивній частині Б проводять згідно з ГОСТ 28561.
  4. Визначають вміст важких металів та миш’яку згідно з 3.4, мінералізацію проб — згідно з ГОСТ 26929.
  5. Визначають масову концентрацію заліза:

 • ароматичної частини А — згідно з ГОСТ 13195;
 • екстрактивної частини Б — згідно з ГОСТ 26928.
 •  
  1. Періодичність визначання вмісту важких металів, миш’яку в концентратах — згідно з МВ 5.08.07/1232 [25].
  2. Визначають вміст радіонуклідів в концентратах згідно з МИ 2143 [26], МІ 12-08 [27], МВВ 1008 [28].
  3. Визначають мікробіологічні показники в екстрактивній частині Б згідно з 3.7.
   1. Відбирають проби для визначання мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26668.
   2. Готують проби під час визначання мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26669.
   3. Культивують мікроорганізми для визначання мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26670.
   4. Випробовують на виявляння збудників псування у разі необхідності підтвердження мікробіологічного псування — згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15.
   5. Випробовують на виявляння патогенних мікроорганізмів за вимогою органів державного санітарного нагляду у зазначених ними лабораторіях — згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.9.
  4. Пакують, маркують концентрати, перевіряють візуально згідно з 6 та 7.
  5. У разі одержання незадовільних результатів випробовувань хоча б за одним з показників проводять повторне випробовування об’єднаної проби в незалежній, акредитованій на право проведення випробовувань, лабораторії. Результати повторного випробовування поширюються на всю партію.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

Правила приймання:


 • ароматичної частини А — згідно з ДСТУ 4181;
 • екстрактивної частини Б — згідно з ГОСТ 26313.

 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність показників якості концентратів вимогам цього стандарту в разі дотримування умов транспортування і зберігання.
  2. Термін придатності до споживання концентратів — один рік від дати виготовляння.
17.07.2015 12:19

Загальні технічні умови ДСТУ 4501:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів


РОЗРОБНИКИ: С. Олійнічук, д-р техн. наук; В.Ковальчук, канд. техн. наук; В. Гладких; Н. Булах; Т. Дубінченко


 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 з 2007-01-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Загальні технічні вимоги 5
 4. Вимоги щодо безпеки 7
 5. Вимоги щодо охорони довкілля 8
 6. Марковання 8
 7. Паковання 8
 8. Транспортування та зберігання 9
 9. Методи випробовування 9
 10. Правила приймання 10
 11. Гарантії виробника 10


ДСТУ 4501:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ НАПОЇВ

Загальні технічні умови

КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

Общие технические условия

CONCENTRATES FOR DRINKS

General specifications

Чинний від 2007-01-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на концентрати для напоїв (далі за текстом — концентрати), які отримують концентруванням купажу з уловлюванням ароматичних речовин, і які призначені для виробництва лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв.


Концентрати — це напівфабрикати, які складаються з двох частин: ароматичної частини А — прозорої, безбарвної рідини, та екстрактивної частини Б — в’язкої, густої забарвленої рідини. Вимоги щодо безпечності концентратів викладено у 3.4, 3.6, 3.7 та розділах 4, 5.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:


ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови

ДСТУ 2316-93(гост 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 2803-94(ГОСТ 30269-95) Пломби свинцеві. Загальнітехнічніумови

ДСТУ 3099-95 Спирт етиловий ректифікований із меляси високоякісний. Технічні умови

ДСТУ 3357-96Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3778-98Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічніумови

ДСТУ 3835-98(ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхоміз шкіридля захистувід механічних дій. Технічні умови

ДСТУ 4066-2002 Соки плодово-ягідні спиртовані. Технічні умови

ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробовування

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ISO 7466-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту оксиметил- фурфуролу (ОМФ)

ДСТУ Б.В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)


Видання офіційне


ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовувань)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищённое. Классификация. Маркировка (ССБП. Електроустатковання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний. Засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия (ССБП. Коробки фільтрувально-поглинальні для промислових протигазів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия (Фляги металеві для молока та молочних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия (Бочки стальні зварні з обручами кочення на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 6687.5-86 Продукция безалкогольной промышленности; Методы определения органолептических показателей и объема продукции (Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання органолептичних показників і об’єму продукції)

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия (Пластини гумові та гумовотканинні. Технічні умови)

ГОСТ 8756.11-70 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения прозрачности соков и экстрактов, растворимости экстрактов (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання прозорості соків та екстрактів, розчинності екстрактів)

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні і сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, які встановлюють на автотранспортні засоби)

ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия (Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Приготування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і живильних середовищ, які застосовують в мікробіологічному аналізі) ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum (Продукти харчові. Методи виявляння ботуліністичних токсинів та Clostridium botulinum)

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові. Метод визначання Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочно-кислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки та коньячні спирти. Метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки та коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14618.10-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показателя преломления (Олії ефірні, речовини духмяні та напівфабрикати їх синтезу. Методи визначання густини та показника заломлення)

ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові та ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові та ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши плёночные. Общие технические условия (Мішки-вкладні плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавиці гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устаткован- ня. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности (Продукти переробляння плодів і овочів. Методи визначання титрованої кислотності) ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения минеральных примесей (Продукти переробляння плодів і овочів. Методи визначання мінеральних домішок) ГОСТ 26155-84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия (Бочки з корозіє- тривкої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приёмки, методы отбора проб (Продукти переробляння плодів і овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація та визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи) ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробляння плодів та овочів. Рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин)

ГОСТ 29059-91 Продукты переработки плодов и овощей. Титриметрический метод определения пектиновых веществ (Продукти переробляння плодів та овочів. Титрометричний метод визначання пектинових речовин)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій).


3. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Концентрати повинні відповідати вимогам цього стандарту, їх треба виробляти згідно з технологічною інструкцією, регламентом та рецептурами з дотримуванням державних санітарних норм і правил, які затверджені відповідно до установленого порядку центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
 2. За органолептичними показниками концентрати повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники концентратів


Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

Ароматична частина А

Зовнішній вигляд

Прозора рідина, без вкраплень та осаду, допустима легка опалесценція

Згідно з ДСТУ 4181

Колір

Безбарвна рідина

Згідно з ДСТУ 4181

Аромат

Насичений, інтенсивний, складний,характерний для використаної рослинної сировини

Згідно з ДСТУ 4181

Екстрактивна частина Б

Зовнішній вигляд

В’язка, густа рідина без вкраплень та осаду

Згідно з ГОСТ 6687.5

Колір

Від світло-жовтого до темно-коричневого

Згідно з ГОСТ 6687.5

Смак і аромат

Приємний кисло-солодкий

Згідно з ГОСТ 6687.5

 

 1. За фізико-хімічними показниками концентрати повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники концентратів


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Ароматична частина А

Об’ємна частка етилового спирту, %

75,0 — 90,0

Згідно з ГОСТ 13191

Густина, г/см3

0,815 — 0,875

Згідно з ГОСТ 14618.10

Екстрактивна частина Б

Масова частка сухих речовин, %

65,0 — 80,0

Згідно з ГОСТ 28562

Масова частка титрованих кислот (в перерахунку на лимонну кислоту), %

1,0 — 20,0

Згідно з ГОСТ 25555.0

Масова частка оксиметилфурфуролу, %, не більше ніж

0,5

Згідно з ДСТУ ISO7466

Вміст пектинових речовин, %

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 29059

Вміст мінеральних домішок, %

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 25555.3

Розчинність у воді

Повна

Згідно з ГОСТ 8756.11

 

 1. Згідно з МБТ 5061 [1] концентрати за вмістом важких металів і миш’яку повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Допустимі рівні важких металів та миш’яку в концентратах


Назва показника

Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж

Метод контролювання

Вміст важких металів:

Свинцю

0,300

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмію

0,030

Згідно з ГОСТ 26933

Ртуті

0,005

Згідно з ГОСТ 26927

Міді

5,000

Згідно з ГОСТ 26931

Цинку

10,000

Згідно з ГОСТ 26934

Вміст миш’яку

0,200

Згідно з ГОСТ 26930

 

 1. Масова концентрація заліза в концентратах не повинна перевищувати:

 • в ароматичній частині А — 15 мг/дм3;
 • в екстрактивній частині Б — 20 мг/кг.

 1. Вміст радіонуклідів в концентратах згідно з ДР-97 [2] не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених у вимогах щодо якості і безпеки продовольчої сировини, харчових продуктів та питної води.
 2. За мікробіологічними показниками екстрактивна частина Б концентратів повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 4.Таблиця 4 — Мікробіологічні показники екстрактивної частини Б концентратів


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше ніж

5,0-104

Згідно з ГОСТ 10444.15

Бактерії групи кишкових паличок (колі-форми), в 1,0 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 30518

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, в 25 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.8,

ГОСТ 10444.9

Дріжджі та плісняві гриби (сума), КУО в 1 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 10444.12

Молочнокислі бактерії, КУО в 1 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 10444.11

 

 1. Для виробництва концентратів використовують таку основну сировину та матеріали:

 • цукор-рафінад — згідно з ДсТУ 2213 (ГОСТ 22);
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • цукор рідкий — згідно з ДСТУ 3357;
 • кислоту лимонну — згідно з ГОСТ 908;
 • соки плодово-ягідні спиртовані — згідно з ДСТУ 4066;
 • соки плодово-ягідні концентровані — згідно з ГОСТ 18192;
 • екстракти плодово-ягідні — згідно з ГОСТ 18078;
 • вина тихі — згідно з [3];
 • виноматеріали оброблені — згідно з [4];
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874;
 • спирт етиловий ректифікований — згідно з ДСТУ 4221;
 • спирт етиловий ректифікований з меляси високоякісний — згідно з ДСТУ 3099;
 • рослинну сировину — згідно з чинними нормативними документами, яка дозволена до використання в харчовій промисловості Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України;
 • картон фільтрувальний для харчових рідин — згідно з ГОСТ 12290.

 1. Допустимо використовувати іншу сировину та допоміжні матеріали, які дозволені для використання Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України згідно з чинними нормативними документами.
 2. У сировині, яку використовують під час виробництва концентратів, вміст радіонуклідів не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДР-97 [2], вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів повинен відповідати вимогам МБТ 5061 [1].


4. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва концентратів необхідно керуватися вимогами ГОСТ 12.3.002 та ДНАОП 1.8.10-1.11 [5].
 2. Основною токсичною речовиною, яку використовують під час виробництва концентратів, є етиловий спирт. Етиловий спирт — токсична речовина наркотичного характеру, за ступенем дії на організм людини відноситься до четвертого класу небезпечних речовин згідно з ГОсТ 12.1.007.
 3. Етиловий спирт, згідно з ГОСТ 12.1.044 — горюча, легкозаймиста рідина. Температура спалаху в закритому тиглі — 13 оС, у відкритому тиглі — 16 оС, температура займання — 18 оС, температура самозаймання — 400 оС. Концентраційна межа поширювання полум’я в сумішах спиртової пари з повітрям за барометричного тиску 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) — від 3,61 % об. до 17,70 % об. Температурна межа поширювання полум’я в сумішах спиртової пари з повітрям: нижня — 11 оС, верхня — 41 оС за барометричного тиску 101,3 кПа (760 мм рт.ст.).
 4. Під час виробництва і використання концентратів потрібно виконувати організаційно- технічні заходи по забезпечуванню пожежної безпеки згідно з гОсТ 12.1.004, НАПБ А.01.001 [6], клас зони В-1 а — згідно з ДНАОП 0.00-1.32 [7].
 5. Засоби пожежогасіння: тонкорозпорошена вода; хімічна, повітряно-механічна піна, утворена з використанням піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин; зріджений діоксид вуглецю; вогнегасний порошок класу В.
 6. Суміш парів етилового спирту з повітрям — вибухонебезпечна. Максимальний тиск вибуху в закритому об’ємі становить 682 кПа. Швидкість вигорання становить 3,7 • 10-2 кг/(м2 • с). Категорія і група вибухонебезпечності суміші спирту з повітрям — II А-Т2, згідно з ГОСТ 12.1.011. Категорія приміщень будівель А (вибухопожежонебезпечна) згідно з ОНТП 24 [8].
 7. Технологічні операції з етиловим спиртом та з виготовляння і пакування концентратів виконують згідно з СП 1042 [9]. Під час проведення усіх видів робіт потрібно дотримуватися правил, встановлених для робіт із вибухонебезпечними речовинами згідно з ГОСТ 12.1.010.
 8. Виробничі та санітарно-побутові приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02 [10] та СНиП 2.09.04 [11], бути забезпечені питною водою згідно з ГОСТ 2874, та каналізацією — згідно з СНиП 2.04.01 [12].
 9. Виробничі приміщення повинні бути обладнані загально-обмінною припливно-витяжною та аварійною вентиляціями згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05 [13].
 10. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря здійснюють згідно з СНиП 2.04.05 [13].
 11. Мікроклімат виробничих приміщень — згідно з ДСН 3.3.6.042 [14].
 12. Допустимий рівень шуму — згідно з ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037 [15].
 13. Допустимий рівень вібрації — згідно з ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.039 [16].
 14. Природне і штучне освітлення повинне відповідати вимогам СНиП ІІ-4 [17], контролювання — згідно зДСТУ Б В.2.2-6.
 15. Вимоги до повітря робочої зони — згідно з ГОСТ 12.1.005. Гранично допустима концентрація (ГДК) парів етилового спирту в повітрі робочої зони виробничих приміщень — 1000 мг/м3. Контролюють вміст етилового спирту в повітрі робочої зони згідно з МУ 3975 [18].
 16. Технологічне устатковання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 та СП 1042 [9]. Устатковання, комунікації і вмістища, які застосовують під час виробляння, зберігання та транспортування концентратів, повинні бути герметичними. Вони повинні бути вибухобезпечні згідно з ГОСТ 12.2.020, бути захищені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.4.124, ДНАОП 0.00-1.29 [19].
 17. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту: спеціальним одягом, згідно з ГОСТ 12.4.103, взуттям, згідно з ДСТУ 3835, захисними окулярами, згідно з ГОСТ 12.4.013, захисними мазями та пастою, згідно з ГОСТ 12.4.068, гумовими рукавичками, згідно з ГОСТ 20010.
 18. Під час роботи із етиловим спиртом та ароматичною частиною А концентратів у критичних ситуаціях (підвищена загазованість та запиленість повітряного середовища робочих зон) необхідно користуватися індивідуальними засобами захисту: протигазом марок А і М, згідно з ГОСТ 12.4.121, з фільтрувальною коробкою, згідно з ГОСТ 12.4.122.
 19. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Охороняють атмосферне повітря населених пунктів згідно з ГОСТ 17.2.1.01, ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02, ДСП-201 [20], СН 245 [21]. Гранично допустима концентрація етилового спирту в атмосферному повітрі населених місць — згідно з ГОСТ 12.1.005, клас небезпеки четвертий — згідно з ГОСТ 12.1.007.
  2. Охороняють поверхневі води від забруднення та очищають стічні води — згідно з ГОСТ 17.1.3.13 і СанПиН 4630 [22].
  3. Охороняють ґрунт від забруднення побутовими і промисловими відходами згідно з ГОСТ 17.4.2.01 та ДСанПіН 2.2.7.029 [23], СанПиН 42-128-4690 [24].
 20. МАРКОВАННЯ
 21.  
  1. Транспортне марковання концентратів повинно відповідати вимогам цього стандарту і ГОСТ 14192, ДСТУ 4500-5:2005.
  2. На марковання тари треба нанести такі реквізити:

 • назва і марка продукту та його призначення;
 • назва підприємства-виробника, його товарний знак та адреса;
 • маса нетто і брутто, в кілограмах;
 • дата виготовлення (число, місяць, рік) і термін придатності до споживання;
 • умови зберігання (відносна вологість повітря, температурний режим, освітленість);
 • попереджувальні написи;
 • інформація щодо сертифікації;
 • позначення цього стандарту.
 •  
  1. Транспортне марковання ароматичної частини А — згідно з ГОСТ 14192. Позначка небезпеки — згідно з ДСТУ 4500-5:2005 (кресленик 3, клас 3, підклас 3.3, номер кресленика знака небезпеки 3/8):

 • колір фону знака небезпеки — червоний;
 • символ, що наносять на знак небезпеки — червоне (біле) полум’я;
 • напис — «Легкозаймиста рідина».

 1. Транспортне марковання ящиків з нанесенням маніпуляційних знаків «Обережно, крихке!», «Верх», «Оберігати від нагрівання», «Відкривати тут».
 2. Транспортне марковання наносять безпосередньо на тару тривкою фарбою за допомогою трафарету або на етикетку згідно з правилами перевезення вантажів, встановленими на даному виді транспорту.
   

 1. ПАКОВАННЯ
  1. Концентрати фасують в чисті, хімічно тривкі, сухі без сторонніх запахів вмістища.


Ароматичну частину А фасують у тару, яка герметично закривається:


 • пляшки скляні — згідно з ГОСТ 10117;
 • банки скляні — згідно з ГОСТ 5717;
 • бочки з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 6247, ГОСТ 26155;
 • автоцистерни з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 9218.


Екстрактивну частину Б концентратів фасують у:


 • бочки з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 6247, ГОСТ 26155;
 • бочки дерев’яні — згідно з ГОСТ 8777, місткістю не більше ніж 100 дм3. Внутрішня поверхня бочок повинна бути з плівковими мішками-вкладнями, згідно з ГОСТ 19360, які виготовлені з поліетиленової плівки, згідно з ГОСТ 10354;
 • фляги металеві типу ФЛ — згідно з ГОСТ 5037, покриті всередині пивною смолкою або з плівковими мішками-вкладнями, згідно з ГОСТ 19360, які виготовлені з плівки поліетиленової, згідно з ГОСТ 10354;
 • автоцистерни з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 9218.
  1. Допустимо за узгодженням із замовником використовувати інші види тари, згідно з чинними нормативними документами, яка виготовлена з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для розливання харчових продуктів.
  2. Фляги, отвори бочок, люки цистерн повинні бути герметично закриті накривками з ущільнювальними прокладками, згідно з ГОСТ 7338, і бути запломбовані металевими пломбами, згідно з ДСТУ 2803.
  3. Рівень заповнювання тари розраховують відповідно до їх місткості та об’ємного розширювання концентратів за можливого перепаду температур під час транспортування та зберігання.
  4. Концентрати, які розфасовані у скляну тару, пакують в дерев’яні, картонні та полімерні ящики:
 • банки пакують в дерев’яні ящики — згідно з ГОСТ 13358, ящики з гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13516;
 • пляшки пакують в пластмасові ящики — згідно з ДСТУ 3778, ящики з гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13516, а також в тару-устатковання згідно з ГОСТ 24831.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Концентрати транспортують усіма видами транспорту, згідно з правилами перевезення вантажів, чинними на відповідних видах транспорту.
  2. Концентрати зберігають у вмістищах та резервуарах, які виготовлені з некорозійних матеріалів: нержавкої сталі, титанових сплавів або мають поемальовану внутрішню поверхню, або інший захисний покрив, дозволений Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
  3. Ароматичну частину А концентратів зберігають у закритих приміщеннях за температури не вищої ніж 25 оС; екстрактивну частину Б зберігають в закритих приміщеннях за температури від 0 оС до 25 оС.
 2. МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ
 3.  
  1. Відбирають проби:

 • ароматичної частини А — згідно з ДСТУ 4181;
 • екстрактивної частини Б — згідно з ГОСТ 26313.
 •  
  1. Визначають органолептичні показники концентратів згідно з 3.2.
  2. Визначають фізико-хімічні показники концентратів згідно з 3.3.
  3. У разі виникнення розбіжності під час досліджування показників якості концентратів, визначання масової частки сухих речовин в екстрактивній частині Б проводять згідно з ГОСТ 28561.
  4. Визначають вміст важких металів та миш’яку згідно з 3.4, мінералізацію проб — згідно з ГОСТ 26929.
  5. Визначають масову концентрацію заліза:

 • ароматичної частини А — згідно з ГОСТ 13195;
 • екстрактивної частини Б — згідно з ГОСТ 26928.
 •  
  1. Періодичність визначання вмісту важких металів, миш’яку в концентратах — згідно з МВ 5.08.07/1232 [25].
  2. Визначають вміст радіонуклідів в концентратах згідно з МИ 2143 [26], МІ 12-08 [27], МВВ 1008 [28].
  3. Визначають мікробіологічні показники в екстрактивній частині Б згідно з 3.7.
   1. Відбирають проби для визначання мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26668.
   2. Готують проби під час визначання мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26669.
   3. Культивують мікроорганізми для визначання мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26670.
   4. Випробовують на виявляння збудників псування у разі необхідності підтвердження мікробіологічного псування — згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15.
   5. Випробовують на виявляння патогенних мікроорганізмів за вимогою органів державного санітарного нагляду у зазначених ними лабораторіях — згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.9.
  4. Пакують, маркують концентрати, перевіряють візуально згідно з 6 та 7.
  5. У разі одержання незадовільних результатів випробовувань хоча б за одним з показників проводять повторне випробовування об’єднаної проби в незалежній, акредитованій на право проведення випробовувань, лабораторії. Результати повторного випробовування поширюються на всю партію.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


Правила приймання:


 • ароматичної частини А — згідно з ДСТУ 4181;
 • екстрактивної частини Б — згідно з ГОСТ 26313.

 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність показників якості концентратів вимогам цього стандарту в разі дотримування умов транспортування і зберігання.
  2. Термін придатності до споживання концентратів — один рік від дати виготовляння.

 

28.07.2015 12:26
Похожие ГОСТЫ


© 2012-2017 ЧП «Гарант Агро». Все права защищены. Портал не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При копировании материалов сайта, ссылка на портал обязательна
© 2012-2017 ЧП «Гарант Агро». Все права защищены. Портал не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При копировании материалов сайта, ссылка на портал обязательна